Energieffektivisering

Energieffektivisering av bygninger er et av de viktigste tiltakene for å nå klimamålene når det gjelder energibruk og utslipp av drivhusgasser. Hus og bygninger er større miljøboier enn biler og fly sammen. Bygningsreglene strammes kontinuerlig slik at vi når nær null, og det er mye arbeid å gjøre. Kom med deg også og la oss bli hjulpet med en av planetens viktigste oppdrag.

Energirenovering kreves for å nå klimamålene

EUs målsetting er at alle nyproduserte boliger skal være nær nullenergibygninger (NNE-bygninger) innen år 2020. Men for å nå klimamålene holder det ikke at nye hus bygges som passivhus eller nær nullenergihus. 75 – 80 % av bygningene vi vil bo i i 2050, er allerede bygd, så den eksisterende boligmassen må også energirenoveres. For å skape en bærekraftig og klimasmart eiendomsportefølje, må eksisterende hus også bli energirenovert til nær null.

Hva betyr nær null?

En nær-null renovering en grundig renovering der nesten alle deler av klimaskallet er renovert. Ingen enkelt oppussingsmål er tilstrekkelig. I en NNE-bygning er en betydelig del av energibehovet dekket av fornybar energi produsert i eller i nærheten av bygningen.

Energiklassifisering

En god måte å sammenligne energibruk av bygninger på er å se på energiklassifiseringen. Energiklasse A står for lavt energiforbruk og G for høyt. En bygning som har en energibruk som tilsvarer kravet om et nybygd hus, får i dag klasse C. Paroc anbefaler at man tar sikte på energiklasse A for å nå det rette nivået ved energioppussing til NNE.

Åtte gode grunner til å bygge energiklokt:

 • En smart investering: Energikloke hus kan gi besparelser på opptil 400 000 NOK på 25 år – det tilsvarer kostnaden for en ny bil – og kan gi en gjensalgsverdi som ligger 30% høyere enn for standardhus.
 • Begrensede ekstrakostnader: Hvis man vil øke energieffektiviteten til passivhusnivå for et hus, kreves det en ekstra investering på bare 5–10% fordi man kan minimere bruken av oppvarmingssystemet eller til og med kutte systemet helt ut.  
 • Betydelig lavere livssykluskostnader: Investeringsbeslutningen for et energieffektivt hus baseres på totalkostnadene som regnes ut ved at energikostnadene for husets levetid legges til byggekostnadene.
 • Sunne og komfortable: Mennesker bruker mer enn 80% av tiden innendørs og en tredel av tiden på soverommet. Takket være god isolering er energikloke hus frie for trekk og har en konstant innetemperatur. Effektiv og kontrollert ventilasjon, et lufttett ytterskall og bygningsmateriale med lave utslippsnivåer gir en inneluft som alltid er ren og frisk.
 • Frihet i formgivningen: Som med alle typer hus kan du tilpasse konstruksjonen av det energikloke huset ut fra din egen stil og smak. Det er bare fantasien som setter grenser for et stilrent og koselig innemiljø.
 • Lett å vedlikeholde: Det er lite reparasjons- og vedlikeholdsarbeid forbundet med et passivhus siden det ikke kreves et eget oppvarmingssystem. Huset trenger dessuten mindre teknisk utstyr, noe som betyr lavere energiforbruk.
 • Miljøvennlige: Man antar at energiforbruket under hele levetiden til en bygning utgjør 80–90% av den totale miljøpåvirkningen. Energikloke hus er mye mer miljøvennlige. De mulige energibesparelsene viser eiernes, konstruktørenes og håndverkernes viktige rolle for å skape en bedre fremtid for kommende generasjoner.
 • En spennende bransje og jobb: Den energieffektive sektoren er i stadig vekst, noe som skaper nye virksomheter og jobber. Nye innovasjoner vil dukke opp, det vil oppstå et behov for spesialister innen energieffektivitet, alt fra konstruktører til håndverkere, og hele byggebransjen vil nå et nytt nivå.

Nybygg til nær-nullenergi

Energiytelsesidrektivet definerer et nær-nullenergihus som en bygning som har meget høy energiytelse. For å sikre at energibruken ligger på nær nullnivå, stilles det store krav til alle deler av huset; tetthet, isolering, vinduer, dører, varme og ventilasjonsanlegg. Materialvalget er avgjørende for å skape bærekraftige, komfortable, trygge og sunne boliger og arbeidsmiljøer. PAROC Klimaplate ZERO er et godt valg for både høye og lave nybygg.

Energirenovering til nær nullenergi

Energieffektivisering av bygninger er et av de viktigste tiltakene for å nå klimamålene når det gjelder energibruk og utslipp av drivhusgasser. Ett skritt i riktig retning er å  energirenovere for å oppfylle morgendagens krav til nær nullenergibygninger. For å redusere energiforbruket til nær null, stilles det krav til alle deler ved en renovering: tetthet, isolasjon, vinduer, dører samt varme- og ventilasjonsanlegg. Hvis man likevel planlegger å renovere, bør man tenke energirenovering og passe på å energieffektivisere for fremtiden. En stor del av kostnadene er jo likevel allerede besluttet. 

PAROC WAS 35, Klimaplate ZERO, gjør det mulig å på en enkel måte skape god tetthet og et tykt og homogent isoleringssjikt for å redusere energiforbruket. Panelet er raskt å montere og kan brukes til ulike typer ytterkledninger.

Slik monteres Klimaplate ZERO

Klimaplaten Zero kan monteres direkte på rupanel, har man over og underligger tar man bort overliggeren og tetter mellomrommet med PAROC Tetteremse. Løsningen med Klimaplaten Zero bygger på en ny innfestningsmetode med horisontale fasadeskruer, som tar av vindtrykket og vinklede skruer, som tar vertikal trykk fra fasaden. De horisontale skruene fixerer også isoleringen mot veggen bak, øker man de vinklede skruene øker også lasteevnen. Med en slik kombinasjon får med en mere robust konstruksjon.

For å oppnå nær nullenerginivå må veggene tilleggsisoleres med minst 250 mm. U-verdien etter tiltaket avhenger selvsagt av ytelsen til den underliggende konstruksjonen. For hus som er bygd før 1970-tallet havner U-verdien på ca. 0,1 W/m2K. Dette bør imidlertid beregnes i hvert enkelt tilfelle.

Les mer:

Energirenovering av ventilerte fasader >>
Energirenovering av Tømmervegger >>
Klimaplate ZERO >>

Tettheten kan løses på flere ulike måter avhengig av hvor tett bygningen er før renoveringen. Hvis bygningen er oppført før 1970, mangler det trolig tettesjikt. Bygninger som er oppført senere, har som regel en plastfolie eller lignende, men dette sikrer ikke at bygningen har tettheten som kreves. En tetthetstest er å anbefale hvis man er i tvil.

Komplett sortiment
PAROC Conci er et komplett sortiment for tett og energiklok bygging og inneholder alle komponenter som trengs for å bygge tett. Produktvalget avgjøres av flere faktorer; for eksempel bredden på fugen eller skjøten, helhetsløsningen i det aktuelle tilfellet, kjennskap til produktene samt den økonomiske vurderingen.

Link till produktoversikt >>

Tak isolerat med PAROC eXtraEnergirenovering av taket kan gjennomføres på ulike måter avhengig av husets forutsetninger. Paroc har flere ulike løsninger når det gjelder tilleggsisolering av tak.

Man bør huske at husets estetiske utseende endres hvis man gjør noe med ytterveggene fra utsiden, og dette gjelder spesielt takskjegg og gavlutspring. Det kan derfor være lurt å bygge på et nytt yttertak med nye takstoler. Dette monteres over det eksisterende yttertaket. Ved og legge isolasjonen forbant sikrer du et bedre resultat, da kan takfot og gavelutspring anpasses til bygningen. Her brukes PAROC ekstra, A-plate, en luftespalte monteres før nytt yttertak legges. Luftespalten kan lages gjennom og lekte ned ca 20 mm på takstolenes innside. Dette gjøres før ny rupanel til taket legges.

Les mer om Energirenovering av tak >>

Installasjoner for varme, ventilasjon og sanitet har til oppgave å gjøre husene bekvemme, sikre og sunne. Men det holder ikke bare å montere rør og ventilasjonskanaler. For at installasjonene skal gi størst mulig utbytte med lave energitap og vedlikeholdskostnader, må de isoleres på riktig måte.Paroc Hvac AirCoat

Rør & Kanaler 

Varmesystemet skal isoleres slik at varmetapet begrenses og varmen kommer til riktig sted. For å hindre bakterievekst må ikke tappekaldtvannsrørene bli for varme samtidig som tappevarmtvannsrørene ikke må bli for kalde. Ventilasjonssystemet isoleres for å begrense varmetapet. Ved transport av varm og kald luft skal luftens temperatur holdes ved ønsket verdi. Det er da viktig at luften som transporteres i kanalene, ikke mister energi, verken til aggregatet eller på veien til utblåsingsstedet. Parocs rørskåler brukes ved isolering av varme og kalde rør. Nettmatter og lamellmatter brukes både til rektangulære og sirkulære kanaler. Til sirkulære kanaler kan du med fordel bruke PAROC Hvac AirCoat.

Les mer om Energirenovering av Varmeisolerte kanaler >>
Les mer om Energirenovering av Brannisolerte kanaler >> 

Varmekilde & Ventilasjon

I dag finnes det en rekke alternativer for både varme og ventilasjon som er tilpasset morgendagens krav til lavenergihus.

Et bra verktøy å bruke ved energirenovering er den såkalte Kyotopyramiden. Pyramiden gir anvisninger om hvilken rekkefølge de energibesparende tiltakene bør gjennomføres i for å redusere energiforbruket i hus på en så effektiv måte som mulig.

Kyoto-pyramiden 

Rekkefølgen på tiltakene går nedenfra og opp i pyramiden.

 1. Minimere varmebehovet 
 2. Minimere strømbehovet
 3. Utnytte solenergien
 4. Vise og regulere
 5. Velge varmekilde

 

For å hjelpe deg i planleggingsprosessen har vi utarbeidet noen enkle sjekklister som du kan laste ned og bruke i arbeidet. 

Checklist    Checklist